Novetats laborals

Publicado lunes 11 de Marzo de 2019 09:14
 • Actualidad
 • Laboral
 • Mestre Economistes

El passat 1 de gener de 2019 va entrar en vigor el Reial Decret 1462/2018 i el Reial decret-llei 28/2018 per a la determinació del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació (BOE 29-12-2018).

 A continuació destaquem les principals novetats:

 I.- Mesures laborals i d’ocupació

El salari mínim interprofessional per a l’any 2019 queda fixat en 900 euros al mes en 14 pagues o 050 euros al mes en 12 pagues, és a dir, 12.600 euros anuals, que suposa un increment del 22,30% respecte a l’establert per a l’any 2018.

¡Nota!: Aquest nou SMI no serà d’aplicació per a convenis col·lectius vigents, a data d’entrar en vigor del mateix, que utilitzin salari mínim interprofessional com referència per a determinar la quantitat o l’increment de salari base o de complements salarials. En aquests casos, les referències al SMI han d’entendre’s referides a les següents quantitats:

 • Convenis Col·lectius vigents a 1 de gener de 2017: SMI 2016 + 2%.
 • Convenis Col·lectius que van entrar en vigor amb posterioritat a 1 de gener de 2017 i que continuaven vigents a 26 de desembre de 2017: SMI 2017 + 2%.
 • Convenis Col·lectius que van entrar en vigor després del 26 de desembre de 2017: SMI 2018.

No obstant això, els salaris establerts en conveni col·lectiu que siguin inferiors, en el seu conjunt i en còmput anual al SMI fixat pel 2019, hauran d’incrementar-se en la mesura necessària per garantir la percepció del SMI.

Increment de les bases de cotització per a l’any 2019 en tots els règims de la Seguretat Social: les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social s’incrementen en 2019 en línia amb l’augment del SMI en un 22,30% i queden fixades en 1.050 euros mensuals. Les bases màximes s’incrementen un 7% i queden fixades fins 4.070,10 euros mensuals.

A més, es modifica la tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals, amb efectes 1 de gener de 2019, que passa del 0.90% al 1.50%.

Increment del recàrrec en cotitzacions per als contractes temporals de molt curta durada: amb l’objectiu de lluitar contra la contractació temporal, la nova normativa incrementa el recàrrec establert a la quota de contingències comuns en els contractes de molt curta durada, igual o inferior a 5 dies, incloent els de interinitat, en un 4%, quedant aquest fixat en un recàrrec del 40%.

¡Nota!: Aquesta modificació és aplicable als contractes que la prestació dels serveis s’iniciï a partir de 1 de gener de 2019.

¡Nota!: Aquest increment no serà aplicable als treballadors inclosos en el Sistema Especial de treballadors agraris del Règim General.

Derogació dels contractes e incentius vinculats a una taxa d’atur superior al 15%, per tant, no es podran celebrar contractes de treball sota les següents modalitats:

 • Contracte indefinit de suport als emprenedors de la Llei 3/2012.
 • Contractes per a la formació i l’aprenentatge amb treballadors menors de 30 anys.
 • Contractes previstos a la Llei 11/2013: contracte a temps parcial amb vinculació formativa, contractació indefinida d’un jove per microempresa i empresaris autònoms, contractació en nous projectes d’emprenedoria jove, contracte de primera ocupació jove e incentius als contractes en pràctiques.

¡Nota!: Es manté la possibilitat de percebre aquests incentius per a qui ja tinguessin la condició de beneficiaris d’aquesta ajuda abans de 1 de gener de 2019.

 1. Les pràctiques no laborals no remunerades també cotitzaran a la Seguretat Social: les empreses i entitats en les que es desenvolupis pràctiques formatives no laborals incloses en programes de formació i pràctiques acadèmiques externes a l’empara de la respectiva regulació legal i reglamentaria, estaran obligades a donar d’alta a la Seguretat Social a l’alumne i a cotitzar per ell, tret que en el conveni o acord de cooperació que hagin subscrit, s’indiqui que s’encarregarà el centre educatiu.
 2. Exempció de la cotització per formació professional en tots els contractes per a la formació i l’aprenentatge.

 

II.- Seguretat Social

 

 1. Revaloració de les pensions amb efectes 1 de gener de 2019:
 • El límit màxim de les pensions públiques queda fixat en 2.659,41 euros mensuals en 14 pagues, equivalents a 37.231,74 euros anuals.
 • Les pensions contributives s’incrementaran en un 1,6% respecte de l’import que havien tingut en 2018.
 • El límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims i de les prestacions familiars per fills o menors a càrrec i per família nombrosa incrementa en un 3%.
 1. Suspensió del bonus de prevenció.
 2. Millora del 52% fins el 60% de la base reguladora de les pensions de viudetat de majors de 65 anys amb recursos escassos.
 3. S’extingeix la modalitat de col·laboració voluntària en la gestió de la Seguretat Social que consistia a assumir directament el pagament, al seu càrrec, de les prestacions econòmiques per IT (Incapacitat Temporal) derivada de malaltia comuna i accident no laboral.
 4. Es recupera la possibilitat d’establir mitjançant negociació col·lectiva clàusules de jubilació forçosa, sempre i quan es compleixin les següents condicions:
 • Que el treballador reuneix els requisits necessaris per accedir al 100% de la pensió de jubilació contributiva,
 • Que la mesura es vinculi a polítiques d’ocupació tals com la transformació de contractes temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o qualsevol mesura dirigida a afavorir la qualitat d’ocupació.

 

III. Autònoms

S’incrementen les bases de cotització en el 1,25% i a més s’amplia la protecció dels treballadors per compte pròpia o autònoms al incorporar-se al RETA, de forma obligatòria, la totalitat de les contingències que fins a les hores tenien caràcter voluntari, com les d’accident, malaltia professional i protecció per cessament d’activitat.

La duració de la prestació per cessament d’activitat quedarà vinculada als períodes de cotització efectuats dintre dels quaranta-vuit mesos anteriors a la situació legal del cessament de l’activitat, dels que, al menys dotze mesos han de ser continuats i immediatament anteriors a la situació, per tant, poden gaudir d’un període de vint-i-quatre mesos si s’han cotitzat quaranta-vuit.

Es reforça la lluita contra l’ús fraudulent de la figura del treballador autònom mitjançant la creació de un nou tipus d’infracció greu que penalitza severament aquesta pràctica empresarial.

Es modifica la cotització en el SISTEMA ESPECIAL EMPLEATS DE LA LLAR, que a partir de 1 de gener de 2019, incrementa les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala en el mateix percentatge en que augmenta el SMI (22,30%). Estableix les bases de cotització en funció de deu trams i es fixen les hores màximes treballades per tram. Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per a les persones que treballen al servei de la llar.

Es modifica la cotització del SISTEMA ESPECIAL TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ AGRARIS, que a partir de 1 de gener de 2019, les bases mínimes mensuals s’incrementen en el mateix percentatge que el SMI. Les bases mínimes diàries de cotització per jornades reals també s’incrementen un 22,3% i la base màxima un 8,5%. Es fixa en 22 el nombre mínim de jornades reals a acreditar per a entendre cotitzat el mes complet.

 

Per a qualsevol aclariment poden contactar amb la nostra àrea de laboral.